DEELNEMERS

Doelstelling van Stichting DSO is het bevorderen van de sportbeoefening door mensen met een geestelijke- en/of lichamelijk beperking.

Procedure van aanmelding
Aanmelden kan via de email bij het secretariaat van Stichting DSO of telefonisch via de voorzitter (voor info zie de CONTACT pagina).

Op basis van dit eerste contact wordt meestal een afspraak ingepland voor de ouders c.q. begeleider van de potentiële deelnemer om te gaan kijken bij het zwemmen (op zondagmorgen) dan wel het paardrijden (op zaterdagmiddag).

Het verdient aanbeveling tijdens dit eerste bezoek de potentiële deelnemer niet mee te nemen om u zodoende in de gelegenheid te stellen alle vragen te stellen en zelf te beoordelen in hoeverre de observaties aansluiten bij datgene wat wordt verwacht. Mocht het voorkomen dat deze observaties aanleiding zijn om geen deelnemer aan te melden, wordt een teleurstelling bij de potentiële deelnemer voorkomen.

Indien de coördinator van het zwemmen of paardrijden besluit dat u of uw kind geschikt is om aangemeld te worden en er is plaats in een groep, dan krijgt u van DSO een officieel inschrijfformulier toegestuurd.

Dit formulier dient volledig ingevuld en voorzien te worden van een verklaring van geen bezwaar door een behandelend arts of specialist. Hierna wordt het formulier geretourneerd aan Stichting DSO. Formulieren zonder stempel c.q. verklaring van geen bezwaar worden niet geaccepteerd.

De minimale leeftijd voor deelnemers is gesteld op 6 jaar.

Mocht er geen plaats zijn bij het zwemmen en/of paardrijden wordt de potentiële deelnemer op een wachtlijst geplaatst.

Deelnemers en/of ouders/verzorgers vrijwaren Stichting DSO van aansprakelijkheid.

Kosten
Iedere deelnemer is verplicht jaarlijks een bijdrage in de onkosten te vergoeden. De bijdrage is voor seizoen 2017/2018 is vastgesteld op:

€55,=  voor het zwemmen
€100,=  voor het paardrijden

Betalingsinstructies ontvangt u via de penningmeester van Stichting DSO.